กระทรวงแรงงาน ให้ยืม5 หมื่น ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ เช็ครายละเอียดที่นี่

อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ สำหรับอาชีพอิสระ ที่มองหาแหล่งเงินกู้อยู่ในขณะนี้ ทางกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน “กระทรวงแรงงาน” ได้ปล่อยวงเงินให้กู้ยืมสูงสด 5,000,000 บาท พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี (จากเดิมร้อยละ 3) ในงวดที่ 1 -12 ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมส่งเสริม และรักษาการจ้างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทางเลือกอาชีพอิสระ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้รับงานและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้..

 
 

ล่าสุดไม่นานมานี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เผยว่า กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายเร่งด่วน ในการกระตุ้น ส่งเสริม และรักษาการจ้างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทางเลือกอาชีพอิสระ และ การรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน โดยในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมสูงสุดจำนวน 5,000,000 บาท พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ ร้อยละ 0 ต่อปี (จากเดิมร้อยละ 3) ในงวดที่ 1 -12 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้รับงาน / กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้.

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบเรื่อง มา ณ.ที่นี่ด้วย

วงเงินกู้

1. ประเภทบุคคล ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้คืนภายใน 2 ปี

2. ประเภท กลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 300,000 บาท มีระยะเวลาในการชำระเงินกู้คืนภายใน 5 ปี

เงื่อนไขผู้ขอกู้

 
 

1. ประเภทบุคคล มีทรัพย์สิน หรือ เงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

2. ประเภทกลุ่มบุคคล มีผู้นำกลุ่ม และ สมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สิน หรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนไว้กับ กรมการจัดหางาน

2. มีผลการดำเนินการ และ มีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

3. มีทั้งประเภทบุคคล และ กลุ่มบุคคล

 
 

โดย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวใว้ว่า กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ หรือ อุปกรณ์ในการผลิต หรือใช้ขยายการผลิต สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมการจัดหางาน ในการส่งเสริมการจ้างงาน และ การประกอบอาชีพแรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ผู้ใดที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และ ยื่นคำขอกู้ได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และ ทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร 02 248 4743

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ขอบคุณ FB : Anti-Fake News Center Thailand