ธอส.เปืดลงทะเบียน”บ้านหลังแรก เฟส 2″ ให้กู้ไม่เกิน 1.5 ล้าน ผ่อน 40.ปี เช็กคุณสมบัติ-เอกสารได้ที่นี่

ธอส. ปรับวงเงินกู้ โครงการ “บ้านล้านหลัง เฟส 2” กู้สินเชื่อซื้อบ้าน ปรับวงเงินให้กู้ยืมจากเดิม 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเพื่อรองรับต้นทุนค่าก่อสร้าง ล่าสุดอนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า 16,000 ราย  เรายละเอียดมีดังนี้.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ ธอส. ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อ – ขาย / ค่าก่อสร้าง และปรับวง เงินกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” เพิ่มจากเดิมไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อให้ประชาชน ได้มีทางเลือกในการหาซื้อบ้านเพิ่มขึ้น และ สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 
 

ค่าธรรมเนียมมีดังนี้

1. ค่าประเมินราคาหลักประกัน
2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

แบบแปลน

1. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
2. อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร

ขั้นตอนการลงทะเบียน”โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2″

1. ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการผ่าน แอป พลิเคชั่น GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei
2. กดลงทะเบียน เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
3. รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GBH Buddy
4. นำรหัสไปยื่นกู้สินเชื่อเงินให้กุ้ยืมที่ ธอส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 
 

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนบ้านล้านหลัง เฟส 2 

เอกสารส่วนบุคคล

1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
2. ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
3. สำเนา ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (หากมี)
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (หากมี)
5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (หากมี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

1. ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
2. สลิปเงินเดือน หรือห ลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
3. สำเนา บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. สำเนาบั ญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ พร้อมเอกสารฉบับจริง
2. สำเนา ทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
4. รูปถ่ายกิจการ
5. สำเนา ใบประกอบวิชาชีพ

 
 

เอกสารใช้เป็นหลักประกัน

1. สำเนา สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และ หนังสือรับรองยอดคงเหลือ
2. หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
3. สำเนา หนังสือสัญญาขายที่ดิน ฉบับกรมที่ดิน
4. สำเนา โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

ช่องทางการสมัคร โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการทาง Mobile แอป GHB ALL ยื่นคำขอกู้ และ ทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ ก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

บ้านหลังแรก เฟส 2 ผ่านแอป GHB ALL

ขอบคุณรูปประกอบเรื่อง มาณ.ที่นี่ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์