รอบใหม่ “สินเชื่อออมสิน” ให้กู้ไม่เกิน 2 แสนบาท ช่วยประกอบอาชีพ และชำระหนี้สิน

ธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม มีชื่อว่า โครงการธนาคารประชาชน เพื่อช่วยเหลือให้เป็นเงินทุนนำไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือ ชำระหนี้สินอื่นๆ หรือ นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ มีวงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเตืมด้านล่าง

จุดเด่น สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน

1. เพื่อเป็นเงินทุน
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
3. ชำระหนี้สินอื่นๆ
4. เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
5. ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิม ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร

 
 

ทั้งนี้จะต้องไม่นำ เงินกู้ บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสิน แล้วนำมาเป็นหลักประกัน เงินกู้ ในคราวเดียวกัน
6.จำนวนเงินให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท
เอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

 
 

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน
– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
– ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์

ระยะเวลาการชำระคืน เงินกู้

1. เงินกู้ระยะสั้น – ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
2. เงินกู้ระยะยาว -วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) – วงเงินกู้ ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) – วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
3. หากผู้กู้มีความประสงค์ชำระคืน เงินกู้ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้ 1.หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) 2. หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธีคำนวณ การชำระคืน เงินกู้

1.​ ชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
2. การคำนวณชำระหนี้ แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวน เพื่อนำไปคำนวณวง เงินกู้ ใหม่ได้

 
 

หลักประกัน เงินกู้ ใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติคือ
1.มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
2.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
3.ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
4.ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่นี่ คลิก

ที่มา : gsb.or.th

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา ณ.ที่นี่ด้วย