ออมสินปล่อยกู้ คนหาเช้ากินค่ำ รายละ 3 แสนบาท

จากสถานการณ์โควิด-19 ภายในไทยถึงจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ลดลง ขาดเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ หรือต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ปล่อยกุ้ผ่านโครงการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รายละไม่เกิน 300,000 บาท ในระยะเวลากู้เงิน 5 ปี ดอกเบี้ย 3.99% ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 
 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางด้านรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงมติของคณะรัฐมนตรี ในที่ประชุมว่าด้วยเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อนุมัติตั้งงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือ สินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ได้แก่

 
 

กลุ่มที่ 1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

กลุ่มที่ 2. ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

 
 

กลุ่มที่ 3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

ทั้งนี้ สำหรับสินเชื่อนี้มีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยกำหนดระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึง 30 กันยายน 2565 มีระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่าน