ออมสินใจดี ให้ยืม 300,000 บาท ลดต้นลดดอกปลอดชำระ 6 งวดแรก

เช็คด่วน! สินเชื่อเงินให้กู้ยืมตามนโยบายของรัฐบาล คนตกงานหรือขาดรายได้จากโควิด-19  ทางธนาคารออมสิน ได้ปล่อย”สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” มีวงเงินให้กู้ยืม 300,000 บาท ลดต้นลดดอก ปลอดชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยนาน 6 งวดแรก รายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขมีดังนี้..

ออมสิน ใจดีให้ยืม 300,000 บาท ด้วย สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องตกงาน หรือ ขาดรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โอไมครอน (โอมิครอน) โควิด-19 โควิดสายพันธุ์ใหม่เป็นที่น่าห่วงมากในช่วงเวลานี้ ซึ่งโครงการออมสินใจดี ให้ยืม 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ หรือ ดำเนินธุรกิจได้กว่า 75,000 ครัวเรือน ซึ่งประกอบไปด้วย.

 
 

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น

– ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง มีวงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 50,000 บาท

2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น

– แท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่าง โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ รวมถึง ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคาร มีวงเงินให้กู้ยืม รายละไม่เกิน 100,000 บาท ตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ในโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

3. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น

– ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอน และ มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ วงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 300,000 บาท

วัตถุประสงค์ สินเชื่อเงินให้กุ้ยืม

– เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือ เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประเภทสินเชื่อ  / เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินของโครงการ / 5,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย / อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ / สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้เงิน / กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) / กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกัน จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้และจำนวนเงินให้กู้ยืม

– ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

1. บัตรประชาชน ผู้ขอยืนกู้
2. ทะเบียนบ้าน ผู้ขอยืนกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง) รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

 
 

– ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

1. บัตรประชาชนผู้ขอยืนกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอยืนกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง) รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

– ผู้ประกอบการ ร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท เอกสารมีดังนี้

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ / รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

– ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท เอกสารมีดังนี้

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
4. ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ / รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

– ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท เอกสารมีดังนี้

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง) / รูปถ่ายสถานประกอบการ (หากมี)

คุณสมบัติของผู้กู้

 
 

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการ แน่นอน
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือ กรรมการของธนาคารออมสิน
3. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ช่าง ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

กลุ่มที่ 2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

กลุ่มที่ 3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติ และ จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

ขอขอบคุณ : ธนาคารออมสิน