ออมสิน เปิดจองสิทธิ ให้ยืม 30,000 ผ่อน1,500/เดือนไม่ต้องค้ำ เช็คเลยที่นี่

“ธนาคารออมสิน” ได้เปิดสินเชื่อเงินให้กู้ยืมใหม่มีชื่อว่า “สินเชื่อเพื่อคุณ” ปล่อยกู้สูงสุด 3 หมื่นบาท ดอกแค่ 1.25% ผ่อนยาว 2 ปี มีวัตถุประสงค์การกู้ หวังช่วยฟื้นหลังวิกฤติโควิด เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 โดยมีเงื่อนไขของสินเชื่อเงินให้กู้ยืมดังนี้..

จำนวนเงินให้กู้ยืม

1. วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
2. ระยะเวลาชำระคืน เงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
3. หลักประกันการกู้ : ไม่มีหลักประกัน

 
 

อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
2. อัตราดอกเบี้ย ผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ขอ สินเชื่อเพื่อคุณ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
3. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานของ ธนาคารออมสิน
4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

4.1 ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
4.2 เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 
 

การจ่ายเงิน และชำระเงินกุ้ “สินเชื่อเพื่อคุณ”

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้อนุมัติ และ หักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อ ผ่านบัญชีเงินฝาก ที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการแอป MyMo
ชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ในกรณีชำระหนี้ล่วงหน้า สามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่า ที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้น ที่คงค้างทั้งจำนวน โดยมีวงเงินกู้งวดชำระ ดังต่อไปนี้.

1. วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
2. วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
3. วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
4. วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
5. วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
6. วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน

ในส่วนการพิจารณาสินเชื่อ

– การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
– ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 
 

ส่วนของการแจ้งผลการพิจารณา และ การทำสัญญา

– ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินใหเกู้ยืมให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนใน แอปพลิเคชั่น MyMo และ ข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
– ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้า เข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

– ธนาคารจะจัดส่งสัญญาเงินให้กู้ยืม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และ เอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด

การยื่นขอสินเชื่อ โครงการนี้ และ จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ทางใดมีความประสงค์ขอ สินเชื่อเพื่อคุณ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ หรือ ตรวจสอบสิทธิได้ ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Call Center 1115 และ 1143

ที่มา : ธนาคารออมสิน