ไทยเครดิต เปิดสินเชื่อ ทองแลกเงิน ได้ทุกอาชีพ รายละเอียดที่นี่

ธนาคาร ไทยเครดิตเปิดสินเชื่อ ทองแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อบุคคลที่มี่ทองคำเป็นหลักประกัน เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกุ้แบบมีระยะเวลา (Term loan) เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำ ,ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยลูกค้าสามาถนำทองคำแท่ง หรือ ทองรูปพรรณมาเป็นหลักประกันการกับทางธนาคารได้  โดยสินเชิ่อ ทองแลกเงิน มีสโลแกนอยู่ว่า วางทองปั๊บ…รับเงินปุ๊บ เงินช็อต หมุนไม่ทัน เอาทองมาจำนำกับเรา สะดวก ทองปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ มีวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน  รายละเอียดมีดังนี้.

จุดเด่นของสินเชื่อนี้ คือ

 
 

1.) วงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ ณ วันที่ทำสัญญา
2.) ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน
3.) ต่ออายุ 3 เดือนผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

ลักษณะหลักประกันของสินเชื่อ

• ทองคำแท่ง หรือ รูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5% ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้กู้

1. มีอายุ 20 – 70 ปี
2. ไม่เป็นบุคคล ล้มละลาย
3. ไม่เป็นบุคคล ที่ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
4. ไม่เป็นบุคคล ที่พิทักษ์ทรัพย์

เงื่อนไข วงเงินกุ้สินเชื่อ

 
 

วงเงินกู้สินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท  (สัดส่วนการให้สินเชื่อ ต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน)
วงเงินสินเชื่อ 100,001 – 200,000 บาท (สัดส่วนการให้สินเชื่อ ต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน)

เอกสารใช้ประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝาก

ขั้นตอนการทำธุรกรรม สินเชื่อ แบบผ่อนชำระ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร
2. ตรวจสอบคุณภาพ หลักประกัน ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน
3. ดำเนินการพิจารณา ตามข้อกำหนดของธนาคาร

 
 

4. รอแจ้งผลอนุมัติ วงเงินสินเชื่อ
5. ลงนามในสัญญา เงินกู้ พร้อมรับเงินสด

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ต้องเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของทองคำ ย้อนหลัง 100 วัน และ ใช้ค่าตัวใดตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินกู้สินเชื่อตามสถานภาพของผู้กู้ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารกำหนด
• รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่ธนาคารได้กำหนด

หากท่านใดยังไม่เข้าใจ ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน เลขที 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือเบอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tcrbank.com